Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

APLEND s.r.o. – ďalej len APL

I. Vznik zmluvných vzťahov- Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:

A:/ prenajímateľ apartmánov APLEND s.r.o., Viliama Žingora 66, 036 01 Martin 
B:/ objednávateľ (zákazník), ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba

1. Zmluvný vzťah medzi APL a objednávateľom vzniká uzatvorením zmluvy o pobyte t.j. prijatím objednávateľom podpísanej zmluvy o pobyte a jej potvrdením zo strany APL, ako aj prijatím záväznej internetovej rezervácie potvrdenej obidvoma zmluvnými stranami. Zmluva o pobyte platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených v zmluve o pobyte ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov. Za neplnoletú osobu podpisje zmluvu jej zákonný zástupca.

2. Obsah zmluvy o pobyte sa určuje podľa katalógu, dodatočných ponúk APL zákazníkom potvrdených objednávok týchto Všeobecne zmluvných podmienok, prp. Osobitných podmienok priložených k potvrdenej objednávke.

3. Potvrdením zmluvy o pobyte sa APL objednávateľovi zaväzuje zabezpečiť služby v dohodnutom rozsahu, kvalite a v súlade s dohodnutými podmienkami.

II. Cenové podmienky

1. Ceny pobytov organizovaných APL sú zmluvnými cenami dojednanými písomnou dohodou medzi APL a objednávateľom.

III. Platobné podmienky

1. APL má právo na zaplatenie ceny dosiaľ objednaných služieb pred ich poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím. 

2. APL je oprávnený požadovať zaplatenie preddavkov pri podpise zmluvy o pobyte, resp. pri potvrdení internetovej rezervácie. Výška preddavkov a časový rozvrh platieb je dohodnutý takto: 
A: Pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo výške minimálne 50% z ceny dosiaľ objednaných služieb, ak nebolo dohodnuté inak 
B: najneskôr 14 dní pred nástupom na pobyt je objednávateľ povinný uhradiť doplatok do celkovej ceny dosiaľ objednaných služieb, ak nebolo dohodnuté inak

3. objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení zmluvne dohodnutej ceny dosiaľ objednaných služieb. V prípade, že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termín úhrady ceny dosiaľ objednaných služieb, je APL oprávnený odstúpiť od uzavretej zmluvy o pobyte a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VII. týchto všeobecne zmluvných podmienok.

IV. Práva a povinnosti objednávateľa

1. K základným právam objednávateľa patrí najmä: 
A/ právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb 
B/ právo vyžadovať od APL informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb, 
C/ právo byť v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách zoznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách, 
D/ právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy podľa článku VII. týchto Všeobecne zmluvných podmienok,
E/ prípadné nedostatky reklamovať a požadovať nápravu či náhradu. APL príjíma len písomné reklamácie. Pri vzniku reklamácie musí byť urobený zápis o predmete reklamácie. Zápis musí byť potvrdený zástupcom APL, alebo ubytovacím zariadením. V prípade nečerpania služieb si zákazník nechá na recepcii zaznamenať nečerpanie služieb do dielov voucheru. Bez tohto nevzniká nárok na reklamáciu. 

2. K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä: 
A/ Poskytnúť APL potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať údaje v zmluve o pobyte vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady (napr. žiadosti o udelenie víz, fotografie) podľa požiadavky APL, 
B/ zabezpečiť u osôb do 15 rokov sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka obdobne zabezpečiť sprevádzanie a dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav to vyžaduje, 
C/ nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov 
D/ zaplatiť cenu pobytu v súlade s článkom III. Všeobecne zmluvných podmienok 
E/ bez zbytočného odkladu oznamovať APL svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb 
F/ prevziať od APL doklady potrebné pre čerpanie služieb, 
G/ počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných zákazníkov, dodávateľov služieb, alebo APL, 

3. K povinnostiam objednávateľov – právnických osôb, ktoré sú účastníkmi zmluvného vzťahu ďalej patrí: 
A/ zoznámiť svojich účastníkov s týmito Všeobecne zmluvnými podmienkami ako aj s ďalšími informáciami, ktoré od APL obdrží, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite služieb, 
B/ zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti zákazníkov, ktoré vyžadujú ich osobnú súčinnosť a ich nositeľom môže byť iba jednotlivý účastník 
C/ určiť vedúceho skupiny v prípade, keď podľa dohody s partnerom nie je zabezpečený sprievodca APL. Tento vedúci organizačne zabezpečuje riadne poskytnutie služieb od dodávateľov a dbá na plnenie programu služieb

V. Povinnosti a práva APLEND s.r.o.

1. K právam a povinnostiam objednávateľa uvedeným v článku IV. Týchto Všeobecne zmluvných podmienok sa vzťahujú im zodpovedajúce povinnosti a práva APL, 

2. APL je povinný pred uzatvorením zmluvy o pobyte presne, jasne, zrozumiteľne, úplne a riadne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu pobytu 

3. APL nie je povinný poskytnúť zákazníkovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb. 

4. APL má právo bez finančného odškodnenia odstúpiť od realizácie pobytu aj v týchto prípadoch: 
A/ z dôvodu vyššej moci (extrémne podnebné javy, politické údalosti, karanténa, a podobne)

VI. Cestovné poistenie

1. Účastníci pobytu APL nemajú poistenie zahrnuté v cene. Poistenie je dobrovoľný príplatok k cene pobytu. APL neposkytuje služby cestovného poistenia a tieto služby sa musia riešiť cez tretie strany.

2. Poistný vzťah vzniká priamo medzi účastníkom a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškodení poistnej udalosti je poisťovňa v priamom vzťahu k účastníkovi pobytu a spoločnosti APLEND neprísluší posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.

VII. Odstúpenie od zmluvy, storno, zmeny

1. V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy z dôvodov zásadných zmien podmienok dohody zo strany APL má právo na:

  • účasť v náhradnom termíne podľa ponuky APLEND
  • vrátenie ceny pobytu a služieb objednaných, ktorú dovtedy uhradil

2. Zákazník má právo kedykoľvek po objednaní pobytu a služieb s ním spojených svoju účasť zrušiť a to za týchto podmienok:

  • V prípade, ak sa rozhodol nevyužiť akciu Pay Now & Save, bude klientovi účtovaná záloha vo výške 50% z ceny ubytovanie. V tomto prípade má klient nárok na bezplatné storno, pokiaľ svoj pobyt zruší 5 a viac dní pred nástupom na pobyt.
  • Pri rezervácii zľavnenej ponuky Pay Now & Save (alebo NON-REF) bude účtovaná celková cena za pobyt v okamihu rezervácie. V prípade storna, úpravy rezervácie alebo nedostavenia sa na pobyt (no-show) bude účtovaná celková cena rezervácie. 
  • V prípade, že klient nastúpi na ubytovanie a počas ubytovania svoj pobyt zruší, ubytovateľ má právo účtovať 100% stornopoplatok z objednaných služieb
  • Ak si prajete zrušiť Vašu rezerváciu, je nutné ju zrušiť online, prostredníctvom potvrdzovacieho emailu, ktorý obdržíte krátko po vykonaní rezervácie, alebo sa obráťte na rezervačné oddelenie APLEND. 

Zrušenie zmluvy nastáva dňom doručenia písomného vyjadrenia prípadne ďalších potrebných dokladov do spoločnosti APLEND, s.r.o.. , v prípade, že klient nastúpi na ubytovanie a počas ubytovania svoj pobyt zruší, ubytovateľ má právo účtovať 100% stornopoplatok z objednaných služieb. 

rezervovať